Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť SEPOS SK, spol. s r. o. spracováva a uchováva osobné údaje klientov, ktorým poskytuje poradenstvo a služby.

Základné ustanovenia

Osobné údaje sú všetky informácie vzťahujúce sa k identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe.
Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je SEPOS SK, spol. s r. o.  IČ 52016498 so sídlom Šenkvická cesta 4321/14, 902 01 Pezinok (ďalej len: „Správca“). Správca nemenoval povereníkov pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu sú: pezinok@sepos.sk, telefón: + 421 915 606 319 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej otázky alebo dopytu prostredníctvom webového formulára. V prípade dopytu výrobkov a služieb to sú tieto údaje: meno, priezvisko; emailová adresa; prípadne telefónne číslo; celková komunikácia, informácie a podklady.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek odhlásiť – napríklad kliknutím na odkaz odhlásiť v obchodnom oznámení.

Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašeho dotazu/dopytu, pri dopytu sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít

Osobné údaje neposkytujeme ani neodovzdávame iným subjektom, než je spoločnosť SEPOS SK, spol. s r.o.

Čas uchovavania údajov

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môže spracovávať prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov vrátane zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.